JMT ผนึก KBANK ตั้งบริษัทร่วมทุน ลุยธุรกิจติดตามหนี้ – AMC

JMT จับมือ ธนาคารกสิกรไทย ตั้งบริษัทร่วมทุน 2 แห่ง ดำเนินธุรกิจให้บริการงานติดตามหนี้ – AMC คาดตั้งเสร็จภายใน ไตรมาสแรกปี 2565

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)หรือ JMT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด) บริษัทอนุมัติในหลักการ การเข้าร่วมลงทุนถูกกฎหมาย ไม่ผ่านเอเย่นต์กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK โดยผ่านบริษัทลูกของ KBANK ซึ่งจะมีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อประกอบธุรกิจร่วมกัน 2 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจให้บริการงานติดตามหนี้(Debt Collection Business) และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (Asset Management Business : AMC)

โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ในการเข้าร่วมลงทุน ดังนี้
1.จัดตั้งบริษัทร่วมทุน 1 ประกอบธุรกิจให้บริการติดตามหนี้ ซึ่งJMT ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% และบริษัทลูกของ KBANK ถือหุ้นมากกว่า 50%

2.จัดตั้งบริษัทร่วมทุน 2 ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดย JMT ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% และ บริษัทลูกของKBANK ถือหุ้นมากกว่า 50%

 

สำหรับการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับแนวนโยบายการหารือและการได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)และหน่วยงานอื่น รวมถึงการเจรจาและเข้าทำสัญญาร่วมทุนกับบริษัทลูกของ KBANK ในภายหลัง โดยเจเอ็มทีคาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนทั้ง 2 บริษัทแล้วเสร็จภายใน ไตรมาสแรกของปี 2565

 

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และในขั้นตอนนี้เป็นการอนุมัติใน หลักการในการเข้าเจรจาร่วมลงทุนเท่านั้น โดยเมื่อจะมีการเข้าทำสัญญาร่วมลงทุน เจเอ็มทีจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่ม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และหากมีความคืบหน้าประการใดจะเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

You may also like...