ผู้ถือหุ้น AQUA อนุมัติแจกวอร์แรนท์ 2 ต่อ 1 เตรียมตัวรับธุรกิจใหม่ไตรมาส 2 นี้

ผู้ถือหุ้น AQUA อนุมัติฉลุยทุกวาระ! ไฟเขียวแจกวอร์แรนท์ 2 ต่อ 1 เตรียมตัวรับธุรกิจใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษา Mega Trend เพื่อสร้างธุรกิจเรือธงใหม่ คาดได้ข้อสรุปไตรมาส 2/65

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 โดย นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ รายงานมติที่ประชุมฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเผยว่า บริษัทได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ลงมติรับทราบ และอนุมัติแบบผ่านฉลุยทุกวาระ

รวมถึงการไฟเขียวอนุมัติออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (AQUA-W3) จำนวน 2,956,228,261 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย และกำหนดให้ W3 มีอายุ 2 ปี โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นที่ราคาการใช้สิทธิ 1.20 บาทต่อหุ้น

 

นายชัยพิพัฒน์ กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้กำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W3 (Record Date) ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565

นอกจากนั้น ทางบริษัทได้แจ้งถึงความคืบหน้าว่า ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาธุรกิจ Mega Trend เพื่อสร้างธุรกิจเรือธงใหม่ให้กับบริษัท โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในไตรมาสที่ 2/2565 ล็อกทิศทางการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการสร้างรายได้ และผลกำไรจากกลุ่มธุรกิจใหม่ในอนาคต

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business

You may also like...